Životní prostředí

Norma ČSN EN ISO 14001:2016 pojednává o environmentálním managementu tj. managementu týkající se životního prostředí.

Náš přístup k ochraně životního prostředí vychází nejenom z požadavků zákazníků, z normy ISO 14001 a legislativy, ale hlavně osobního přístupu řídit podnik takovým způsobem, aby byla zajištěna maximální ochrana životního prostředí.

Každoročně si stanovujeme náročné cíle, které nám umožňují stále zlepšovat postupy a zároveň využívat zkušenosti, dovednosti a poznatky získané z let minulých.

 • PREVENCE ZNEČIŠŤOVÁNÍ, EKOLOGIE
  Při nakládání s nebezpečnými odpady, při stavebních činnostech a souvisejících provozech usilujeme o minimální negativní dopady na životní prostředí s použitím vhodné techniky a materiálů s ohledem na celý životní cyklus výrobků. Chceme dosahovat moderních řešení vždy takovým způsobem, který naopak působí pozitivně na životní prostředí a krajinu. Zavazujeme se poskytovat potřebné zdroje na preventivní opatření k ochraně půdy, ovzduší a vod a na neustálé zlepšování založené na využívání nejlepších zkušeností z oboru působení naší společnosti a z ochrany přírody.

 • OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, LEGISLATIVA A SYSTÉM ŘÍZENÍ
  Závazek dodržovat obecně platnou legislativu a regionálně vyhlášené environmentální požadavky považujeme za samozřejmou součást našeho podnikání. K tomu máme zaveden systém řízení ochrany životního prostředí ve shodě s normou ISO 14001 (EMS), který aplikujeme společně se systémem řízením kvality a systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K praktickému zajištění ochrany životního prostředí používáme moderní techniku s minimálním vznikem odpadů a emisí, s kontrolovaným vlivem na životní prostředí a vybavením proti haváriím. Dále v rámci ochrany životního prostředí uplatňujeme cíle navazující na registry aspektů a legislativní požadavky.

 • REALIZACE PROGRAMU EMS
  Závazek prevence a neustálého zlepšování se týká nejen naší společnosti, ale i našich dodavatelů. Program EMS s cíly a cílovými hodnotami zaměřujeme na:

  • minimalizaci emisí a odpadů vznikajících při činnosti firmy
  • odborný přístup zaměstnanců a partnerů k limitům a minimalizaci dopadů na ŽP
  • zlepšování efektivnosti a účinnosti zavedeného environmentálního systému (EMS)
  • otevřenou vnitřní a vnější komunikaci o vlivech na životní prostředí a legislativě


  V Berouně 1.3. 2018
  Ing. Martin Dejdar – jednatel společnosti